fbpx
×

Terms & Conditions

Behandling av personuppgifter
Vi värnar om din integritet och är därför mycket försiktiga när vi behandlar dina personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är viktigt att du tar del av informationen och om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad är en personuppgift?
All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Även foton och ljudupptagningar på individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Syfte
Syftet med denna policy är att säkerställa att Bostadsregistret AB hanterar personuppgifter i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) men även ”Penningtvättslagen”, en lag om penningtvätt och terrosim i Sverige, och ”Fastighetsmäklarlagen”, en lag för Real. Fastighetsmäklare i Sverige. Policyn omfattar all datahantering där personuppgifter hanteras och omfattar både strukturerad och ostrukturerad data.
Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Tillämpning och revidering
Bostadsregistret AB ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna policy.
Policyn ska fastställas av Bostadsregistret AB minst en gång per år och uppdateras vid behov.
VD är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.
Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD medarbetare, Personuppgiftsbiträden och Dataprocessorer som berörs av vår verksamhet.

Organisation och ansvar
VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy och att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD kan delegera ansvar och genomförande till lämplig person på företaget. VD:n har delegerat delar av denna implementering av denna policy till anställda (programmerare) och databehandlare. VD, Daniel Gustafsson, är ”Dataskyddsombud”.
Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
Laglighet
Ändamålsbegränsning
Uppgiftsminimering
Korrekthet
Lagringsminimering
Integritet och konfidentialitet

Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Bostadsregistret.se:s webbaserade plattform.
Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen
Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD. VD ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

För databehandling av anställda, hyresvärdar och sökande ska personuppgifterna vara enligt denna integritetspolicy. Bostadsregistret AB är personuppgiftsansvarig. Ansluten hyresvärds ansvar hanteras av DPA kopplat till Mäklaravtalet.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?
Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter för nedan angivna ändamål och med stöd av de lagliga grunder som anges i förhållande till respektive behandling.
Användare av webbplatsen
När du besöker Bostadsregistret AB:s webbplats behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan. Läs även mer om ”Frågor” på hemsidan.
Övriga behandlingar
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som vi behöver uppgifterna för att uppfylla ändamålen med behandlingen. För närmare information om hur länge vi bevarar dina uppgifter, se vår Bevarandepolicy nedan.
Varifrån samlar vi in uppgifter?
Vi samlar in personuppgifter från olika källor:

Dig själv
Registrera dig som bostadssökande eller hyresvärd. Kontakta oss för t.ex. frågor om bostadskön eller ett objekt.
Medsökande. Samtliga uppgifter som hanteras är densamma för medsökande. Medsökande skall antingen autentisera att denne känner till detta alternativt skall huvudsökande signera att denna har fullmakt att uppge medsökandes uppgifter. Huvudsökande blir då ansvarig för medsökandes uppgifter och dess korrekthet. Medsökande har i övrigt inga rättigheter till kontot annat än att bli bortglömd om det inte strider mot denna policy, lagar och etc.
Offentliga register I förekommande fall samlar vi i samband med ett uppdrag in uppgifter från offentliga register, t.ex. Skatteverket eller Kronofogden. Exempel på uppgifter som vi hämtar från offentliga register för detta syfte är fastighetsinformation eller information om skulder och etc.

För att säkerställa att dina uppgifter är uppdaterade kan vi i förekommande fall samköra vårt kundregister mot folkbokföringsregistret.
Vid samband med genomförande av ett uppdrag samlar vi in uppgifter från den Hyresvärden som objektet tillhör. Dessa uppgifter anges och ansvarar Hyresvärden för dess korrekthet.

Uppgifter som vi hämtar från Hyresvärden är namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer, adress, lägenhetsnummer uppgifter om medarbetare vid behov (även personnummer) och etc.
Till vilka mottagare överför vi personuppgifter?
Vi delar när det är nödvändigt dina personuppgifter med olika mottagare:
Hyresvärdar, I enlighet med fastighetsmäklarlagen lämnar ut vi ut personuppgifter (Spekulantlista (intresseanmälningar), kreditupplysningar och annan information angiven av den bostadssökande etc).
Samarbetspartners (Tjänsteleverantörer)
Vi både inhämtar och lämnar ut personuppgifter till samarbetspartners för att kunna erbjuda tjänsterna. Samtliga samarbetspartners listats på hemsidan. Om ett nytt samarbete påbörjas skall vi skyndsamt publicera samarbetspartnern på hemsidan. Undantag kan ske vid tillfälliga konsulter. Generellt lämnar vi inte ut uppgifter om hyresvärdar till bostadssökande annat än till betalande medlemmar som sökt en specifik lägenhet från just den hyresvärden. En extra administrationsavgift kan utgå för detta.
För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller IT-tjänster och marknadsföringstjänster. Tjänsteleverantörerna får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

Fastighetsmäklarinspektionen
På begäran kan vi komma att lämna ut personuppgifter till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), som utövar tillsyn över fastighetsmäklare i Sverige. En mäklare är skyldig enligt lag att tillhandahålla FMI de uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsynsverksamhet. Behandlingen är således nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Marknadsplatser
Efter/under ett förmedlingsuppdrag delar vi information såsom adress, bilder och hyra etc. Behandlingen baseras på en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra Bostadsregistret AB och vår verksamhet.

Övriga mottagare
Vi kan i förekommande fall lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan, t.ex. myndigheter, om det är nödvändigt för vissa syften.

Dina rättigheter
Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter.
Du har rätt att: Begära tillgång (s.k. registerutdrag)
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag. Är du aktiv kund kan du alltid se samtliga uppgifter via mina sidor. Är det någon uppgift som saknas skall vi skyndsamt se till att du hittar informationen via mina sidor. Handläggningstiden för detta kan variera beroende på arbetets omfattning.

Begära rättelse
Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse.

Återkalla samtycke med framtida verkan
I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.
Rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål
Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket.
Från och med den 25 maj 2018 har du även utöver ovanstående rättigheter även, i den utsträckning gällande dataskyddslagstiftning föreskriver det, följande rättigheter.
Rätt att motsätta behandling som stödjer sig på en intresseavvägning
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Rätt till radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
Rätt att begära begränsning av behandling
Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Rätt till dataportabilitet
Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller ett avtal, t.ex. uppdragsavtal och som du själv har tillhandahållit till oss, vilket normalt sett omfattar uppgift om namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Kontaktinformation
Bostadsregistret AB, 559321-6152
Postadress: Kanalgatan 20, 553 22 Jönköping E-post: info@bostadsregistret.se Telefonnummer: 036-2999700

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
E-post: info@bostadsregistret.se

Bevarandepolicy
Vi bevarar dina personuppgifter bara under den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter. Nedan anger vi hur länge vi sparar dina personuppgifter för respektive ändamål. Dina uppgifter skall sedan anonymiseras så dom inte på något sätt kan kopplas till dig.

Dataskyddsombud
Vi har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som gäller för behandling av personuppgifter. Dit kan du även vända dig för att göra andra invändningar mot behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Bostadsregistret AB, Org.nummer: 559321-6152, som du har ingått med eller på annat sätt lämnat personuppgifter till, eller som har inhämtat dina personuppgifter från tredje part, såsom din arbetsgivare.

Datainspektionen
Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller lämna in anmälan om överträdelser av dataskyddsförordningen till Datainspektionen.

Friskrivning
Bostadsregistret AB förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående meddelande. Bostadsregistret AB förbehåller sig rätten till prisändringar, mindre avvikelser, samt fel vad gäller policy, pris och prisinformation.
Bostadsregistret AB förbehåller sig rätten att avsluta, inaktivera och radera konton om särskilda skäl föreligger. Eventuell förlust kommer inte att ersättas.
Bostadsregistret AB har även rätt att omedelbart och utan förvarning säga upp eller avsluta din tillgång till Bostadsregistret AB om du upprepade gånger eller upprepade gånger bryter mot villkoren i våra villkor.
Bostadsregistret AB ansvarar inte för att innehållet som görs tillgängligt genom tjänsten är korrekt eller fullständigt och skador till följd av felaktigheter i innehållet inte ersätts.
Bostadsregistret AB ansvarar inte under några omständigheter för skada om Bostadsregistret AB inte har handlat uppsåtligen eller grovt vårdslöst.
Bostadsregistret AB kan innehålla länkar till andra sajter som inte är under vår kontroll. Vi är inte ansvariga för integritet eller innehåll på dessa webbplatser utan att tillhandahålla länkar för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.
Vidare ansvarar Bostadsregistret AB inte för kriminella handlingar som begås genom att använda Bostadsregistret ABs tjänster, såsom hot eller anklagelser, för oanständigheter, för störande, intrång, olämpligt eller olagligt innehåll eller beteende av någon användare.

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som lagras på din dator via webbläsaren, och som gör det möjligt för servrar att spara webbplatsmaterial för att identifiera besökare och komma ihåg deras aktivitet.
Cookies kan upphöra att gälla så fort ditt besök är slut, eller så gäller de längre tid så att servern känner igen besökare till nästa besök.
Cookies lagras separat för de olika webbläsare du använder, och de cookies som lagrats via en webbläsare är normalt inte tillgängliga för andra webbläsare på samma enhet.

På våra webbplatser används följande cookies

TJÄNSTCOOKIES
Tjänstcookies behövs för grundfunktionaliteten på våra webbplatser. De är bland annat av följande typer:

“SESSIONS-ID”-COOKIES
Med dessa cookies kan vi lagra, identifiera och koppla samman dina aktiviteter så att webbplatsen visas på rätt sätt och vi kan leverera de tjänster du begärt. Dessa cookies är bara aktiva när du besöker vår webbplats och sparas inte på din enhet när du har stängt webbläsarsessionen.

COOKIES FÖR “WEBBUPPLEVELSE”
I dessa cookies lagras inställningar för dig som användare, till exempel språk, land, ålder och om du har sett vår sekretessbanner eller stängt av våra cookies. De används till att förbättra webbupplevelsen och visa relevant innehåll. En del av dessa cookies finns kvar så länge sessionen varar, medan andra (exempelvis språkinställningar) lagras på din enhet så att samma inställningar används nästa gång du besöker våra webbplatser.

COOKIES FÖR “INLOGGNING”
Om du loggar in på ditt Bostadsregistret-konto via vår webbplats använder vi en cookie. Dessa cookies är bara aktiva när du besöker webbplatsen och sparas inte på din enhet när du har loggat ut och stängt webbläsarsessionen.

ICKE-TJÄNSTCOOKIES
Icke-tjänstcookies är inte avgörande för grundfunktionaliteten på våra webbplatser, men hjälper oss att förbättra webbplatserna och leverera mer relevant, personligt innehåll, marknadsföringsmaterial och annonsmaterial. De är bland annat av följande typer:
COOKIES FÖR MÄTNING AV WEBBPUBLIK
Dessa cookies gör att vi kan spåra när du och andra användare ser och interagerar med våra webbplatser, marknadsföring och annonser på denna webbplats och tredjepartswebbplatser. Den information vi lagrar kan inkludera musåtgärder, bläddring och rullning, samt grundläggande interaktion i webbformulär och annat material. Vi kan använda dessa data till att mäta resultatet för våra webbplatser och vår reklam, för att undersöka hur de kan förbättras. Dessa cookies kan anges när du besöker den här webbplatsen och andra webbplatser som visar våra annonser. Dessa cookies kan styras av tredje part som tillhandahåller oss med webbmätningstjänster, och de kan ligga kvar på din enhet efter att sessionen har avslutats.

ANNONSCOOKIES
Dessa cookies gör att vi kan spåra och lagra information om när du och andra användare ser och interagerar med våra webbplatser, vår marknadsföring och våra annonser på denna webbplats och tredjepartswebbplatser. Vi använder dessa data till att inrikta och anpassa våra webbplatser, vår marknadsföring och våra annonser på denna och andra webbplatser. Syftet är att tillhandahålla dig relevanta produkter och tjänster baserat på vad du tidigare har tittat på, sökt efter eller klickat på när du har använt våra webbplatser, tjänster eller annonser. Dessa cookies kan styras av annonseringsnätverk från tredje part, och de finns kvar på din enhet efter att sessionen har avslutats.

COOKIES FÖR SOCIALA NÄTVERKSPROGRAM
Om du har loggat in på ett socialt nätverk, till exempel Facebook, kan de ha lagrat en cookie-fil på din enhet som identifierar dig när du tittar på innehåll på våra webbplatser. Med sådana cookies kan du dela material på flera sociala medier via delningsinställningarna, och de kan göra det möjligt för de sociala nätverken att spåra dina aktiviteter. Läs mer information i sekretesspolicyn eller cookiepolicyn för respektive socialt nätverk.

COOKIEKONTROLL PÅ WEBBPLATSEN
I webbläsaren finns det olika alternativ för att stänga av eller radera alla cookies som används på våra webbplatser, däribland tjänstcookies och cookies för sociala nätverksprogram. Var medveten om att när du avaktiverar cookies kanske våra webbplatser inte fungerar på förväntat sätt och du kommer kanske inte åt vissa funktioner. När du raderar cookies kan det göra att tidigare inställningar som du har använt via den webbläsaren, till exempel språkinställning, glöms bort.

Jag är medveten att om jag anger en medsökande är jag ansvarig för dessa uppgifter och dess korrekthet.
Jag intygar att om medsökande inte autentiserar sig själv, via legitimation här i registreringen, har jag fullmakt att ange samtliga av medsökandes uppgifter i denna registrering.
Jag intygar att jag själv tar ansvar för all information, känslig som icke känslig, som jag anger i rutor med fri text (icke obligatoriskt) och att jag förstår att DAGUS Bostadsregistret AB inte kan kontrollera denna information.
Jag förstår att syftet med registreringen är att hantera bostadskö och att jag frivilligt och via samtycke ställer mig i denna bostadskö.
Jag har förstått att uppgifterna som kommer hanteras är de som anges i denna registrering samt anges i villkoren här och Integritetspolicyn.
Jag har är medveten om att kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig för DAGUS Bostadsregistret AB samt Dataskyddsombud för DAGUS Bostadsregistret AB finns på sidan Kontakta oss. Jag är medveten om att DAGUS Bostadsregistret AB inte lämnar ut uppgifter om anslutna hyresvärdar annat än för en specifik lägenhet i en stad som jag är registrerad för och att jag har lämnat en intresseanmälan för den specifika lägenheten. Jag är också medveten om att det kan utgå extra kostnader för att ta del av informationen om anslutna hyresvärdar.
Jag är medveten om att jag, i viss utsträckning, har rätt till dra tillbaka mitt samtycke och att information angående detta finns i Integritetspolicyn. Jag är medveten om att anledningen till begränsningarna för detta ligger i annan lagstiftning (Fastighetsmäklarlagen och Penningtvättslagen). Jag är medveten om att jag måste legitimera mig för att kunna dra tillbaka mitt samtycke antingen via Bank-ID, Pass, körkort eller liknande och att jag gör detta genom hemsidan eller genom bokat besök hos DAGUS Bostadsregistret AB.
Jag är medveten om att jag, i viss utsträckning, har rätt till att bli bortglömd och att information angående detta finns i Integritetspolicyn. Jag är medveten om att anledningen till begränsningarna för detta ligger i annan lagstiftning (Fastighetsmäklarlagen och Penningtvättslagen). Jag är medveten om att jag måste legitimera mig för att kunna bli bortglömd antingen via Bank-ID, Pass, körkort eller liknande och att jag gör detta genom hemsidan eller genom bokat besök hos DAGUS Bostadsregistret AB.
Jag har medveten om att DAGUS Bostadsregistret AB aktivt arbetar för att mina uppgifter skall hanteras säkert. Jag är medveten att mina uppgifter kan hanteras i land utanför EU. Jag är medveten om att information om hur mina uppgifter hanteras finns i Integritetspolicyn.
DAGUS Bostadsregistret AB alternativt hyresvärden har full rätt att ta Kreditupplysning genom kronofogden, Upplysningscentralen AB, Creditsafe, eller liknande.
Jag medger också att informationen och uppgifterna tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i DAGUS Bostadsregistret AB:s dataregister samt att anslutna hyresvärdar direkt får tillgång till dessa uppgifter vid lämnande av intresseanmälan. (privata eller kommersiella uthyrare).
Jag är medveten om att hyresvärdarna förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst utifrån företagets uthyrningspolicy. Jag intygar även att Bostadsregistret.se eller hyresvärden får kontrollera mina inkomstuppgifter och kontakta nuvarande hyresvärd för att hämta erforderliga referenser och att jag har rätt att lämna ut dessa uppgifter om jag har angivit dom. Jag medger att jag har förstått att dessa uppgifter, arbetsgivare och nuvarande hyresvärd, inte var obligatoriska för att registrera mig.
Jag är medveten om att för att registrera mig hos DAGUS Bostadsregistret AB måste jag erlägga en registreringsavgift. Jag är också medveten om att registreringsavgiften gäller för ett (1) år och priset varierar beroende på vilken ort jag har valt.
Jag är medveten om att om vi väljer betalningsmetod Faktura är det ett bindande köp och inte ett inbetalningskort.
Jag är medveten om att om jag inte betalar Fakturan i tid skickas den vidare till inkasso.
Jag är medveten om att Fakturan tillslut överlämnas till Kronofogden om Fakturan inte betalas.
Jag är medveten om att när jag väljer betalningsmetod Faktura tillkommer en fakturaavgift om 29:-.
Jag medger att jag har läst DAGUS Bostadsregistret AB:s prislista för vad det kostar att registrera mig för den ort jag önskar att registrera mig för.
Ångerrätten om fjorton (14) dagar gäller från den dag jag har registrerat mig.
Jag är medveten om att Ångerrätten omgående upphör att gälla vid lämnade av intresseanmälan.
Jag är medveten om att jag kan få erbjudande från samarbetspartners till Bostadsregistret.se samt att samarbetspartners till Bostadsregistret.se kan få tillgång till information som anges i registreringen.
Jag är medveten om att DAGUS Bostadsregistret AB:s Integritetspolicy och Dataprocessoravtal kan ändras för att uppfylla lag, förordning eller för att myndighet krävt att den skall uppdateras.
Jag har läst DAGUS Bostadsregistret AB:s Integritetspolicy och är medveten om att jag när som helst kan få tillgång informationen som anges i densamma.
Jag medger att jag har fått information via DAGUS Bostadsregistret AB:s hemsida hur mina personuppgifter hanteras och vart jag kan vända mig vid frågor, ändring eller rättelse av uppgifter.
Jag har läst villkoren.

Distanshandelslagen